NIEDZIELA

13.01.2019

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

(1942 + bł. Emil Szramek, Dachau)

7:00

w intencji PARAFIAN

7:00

do Dzieciątka Jezus w intencji Urszuli i Grzegorza Kępka z okazji 30. rocz­­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

9:00

w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

9:00

za + Józefę Lechowicz w 1. rocz­ni­cę śmierci

10:30

za ++ ro­dzi­ców Natalię i Józefa Witek oraz ++ braci Józefa, Jana i Ta­de­usza Witek

10:30

za + męża Wojciecha Krzanowskiego w 11. rocz­ni­cę śmierci

12:00

w intencji czci­cie­li Matki Bo­żej Fatimskiej

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Noemi z okazji 2. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Anioła Stró­ża oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Katarzyny i Michała Szyja z okazji 1. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i całej ro­dziny

12:00

o opiekę Anioła Stróża dla Filipa Marcina Kronhof w dniu przyjęcia chrztu św., z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Filipa, ro­dzi­ców, ro­dzi­ców chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

15:30

w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., w in­tencji ich ro­dzi­ców i ro­dzi­ców chrzestnych

15:30

w intencji Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA

16:30

NIESZPORY KOLĘDOWE

20:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Julii Łopata z okazji 18. uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z proś­bą o zdro­wie, dary Ducha Świę­tego i mądry wybór drogi życiowej oraz opiekę Matki Bo­żej dla So­lenizantki i całej ro­dziny

 

PONIEDZIAŁEK - 14.01.2019

6:30

w in­ten­cji uczest­ni­czą­cych w porannych Mszach św. obchodzących uro­dziny w styczniu oraz ich ro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łas­ki, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej

8:00

za ++ Józefa i Władysławę Kołkowskich, ich ++ dzieci Mietka i Stefana, ++ Ja­na i Władysławę Moneta oraz ich ++ dzieci Krystynę, Stanisława, Jó­zefa i Stefana

18:30

za + ojca Jana Panusz w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz + Helenę Pa­nusz

18:30

za ++ ro­dzi­ców Wincentynę Henisz-Ulman, + Józefa Ulman, ++ ro­dzi­ców Alicję i Aleksandra Włodarz oraz bliskich ++ z obu stron

 

WTOREK - 15.01.2019

6:30

do Miłosierdzia Bo­żego za ++ ro­dzi­ców Bronisławę i Sylwestra Wrze­cion­kow­skich, + żonę i mamę Teresę, + siostrę Jadwigę, + brata Ka­zi­mie­rza, + bratową Zytę oraz + Szwagra Piotra

8:00

o radość życia wiecznego dla + Kazimierza Chrostek we wspomnienie uro­dzin, jego ++ ro­dzi­ców i ++ braci, ++ Teresę, Horsta i Ja­ro­sła­wa Magierę

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Antoniny Sztuka z okazji 70. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

18:30

Msza św. dziękczynna za wszystkich kapłanów, siostry zakonne, służbę kościelną oraz wszystkich parafian o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo w Nowym Roku 2019

 

ŚRODA - 16.01.2019

6:30

do Miłosierdzia Bo­żego w intencji + Marka Głuszek o radość Nieba - intencja od przyjaciół

8:00

za + Stefana Popardowskiego w 2. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców i ++ ro­dzeń­stwo z obu stron

18:30

za + Zuzannę Kamińską oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron w kolejne rocz­nice śmier­ci

18:30

za ++ z Koła Radia Maryja, + ks. Norberta Osmańczyka i + ks. Ma­riu­sza Kas­para oraz + ojca Jana Mikruta

 

CZWARTEK - 17.01.2019

Wspomnienie św. Antoniego, opata

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim

6:30

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

8:00

za + Irenę Gniatczyk w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dziny Gniat­czyk

18:30

za + Mariusza Adamskiego w 2. rocz­ni­cę śmierci, ++ Stefana Fortunę, Ed­warda Adamskiego, Julię i Teodora Bielas oraz wszystkich ++ z ro­dziny

18:30

za + Marię Matuszek - intencja od koleżanek córki Elżbiety z Nad­wiś­lań­skiej Spółki Węglowej

 

PIĄTEK - 18.01.2019

III piątek miesiąca

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

6:30

za ++ w czyśćcu - intencja z ofiar ze skarbonki

8:00

za + Małgorzatę Sega w kolejną rocz­ni­cę śmierci

8:00

za + Krzysztofa Wac w miesiąc po śmierci oraz jego + mamę Bar­ba­rę - intencja od ojca i brata Czesława

15:15

w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego

18:30

za + syna Wiesława, ++ Kazimierę, Anielę, Karola, Magdalenę i Błażeja, aby mogli oglądać oblicze Pana, z którym spotykali się tu na ziemi w Eu­charystii

18:30

za + Janusza Siewniak - intencja od córek z ro­dzinami

 

SOBOTA - 19.01.2019

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara. bpa

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

6:30

za ++ Józefa, Gertrudę, Augustyna, ich ++ ro­dzi­ców i ++ ro­dzeń­stwo

8:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Marii i Jana Rudkowskich z okazji 40. rocz­ni­cy ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów, ca­łej ro­dziny i wnuczki Hani

18:30

za + męża Lucjana Celinskiego w 15. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + Władysława Bałazy w 8. rocz­ni­cę śmierci, + zięcia Stefana, ++ siostry Stanisławę i Marię, ++ braci Stanisława i Eugeniusza oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA

20.01.2019

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

(1985 + ks. Wilhelm Słomka)

7:00

za + ks. proboszcza Wilhelma Słomkę w 34. rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + męża Franciszka Jarema we wspomnienie uro­dzin i + Wła­dy­sła­wa Szopa we wspomnienie uro­dzin

9:00

we wspomnienie 100. rocznicy urodzin + Kurta Zuber – intencja od có­rek

10:30

za + mamę Genowefę Janisz w 2. rocz­ni­cę śmierci oraz + siostrę Elż­bie­tę

10:30

za + Krzysztofa Zaborowskiego w 2. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dziny

12:00

za + syna Mirosława Dudek w 2. rocz­ni­cę śmierci o radość życia wiecz­nego

12:00

za + Elżbietę Dziubek w 20. rocz­ni­cę śmierci i + Franciszka Bart­kow­skie­go w 58. rocz­ni­cę śmierci

12:00

za + Dorotę Leszczyńską-Zalecką - intencja od koleżanek i wy­cho­wan­ków z domu dziecka

15:30

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

15:30

do Opatrzności Bożej w intencji Marianny Folta z okazji kolejnej rocz­ni­cy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Solenizantki i ca­łej ro­dzi­ny

16:30

NIESZPORY KOLĘDOWE

20:00

za + tatę Mieczysława Cebulak w 1. rocz­ni­cę śmierci,  + mamę Kor­nelię Cebulak w 25. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dzin Cebulak i Wilk o radość życia wiecznego

20:00

za + Bernardynę Tarasek w 10. rocz­ni­cę śmierci